Indhold:

Vedtægter for Vejen Garden

A.

 1. VEJEN GARDEN er oprettet den 5. April 1954 af Vejen Initiativraad og er en selvstændig Institution. Garden skal staa til Raadighed ved Begivenheder i Vejen og Omegn samt ved større Fester i andre Byer, hvor Gardens Assistance ønskes.

 2. VEJEN GARDEN har til Formaal at øge Musikinteressen og som særligt Formaal at gavne Sammenholdet i det gamle Grænseland omkring Kongeaaen.

 3. Til at lede Garden vælger Initiativraadet en Tre-Mands-Bestyrelse, hvoraf den ene skal være Medlem at initiativraadets Arbejdsudvalg. Bestyrelsen vælges for 3 Aar ad Gangen og konstituerer sig selv.

 4. Bestyrelsen vælger en Kasserer, der fører Regnskab med Indtægter og Udgifter og opstiller Status. Regnskab aflægges paa Initiativraadets Aarsmøde i Juni. Regnskabsaaret er Kalenderaaret. Initiativraadets Revisorer reviderer Regnskabet, der forelægges Initiativraadets Arbejdsudvalg til Godkendelse.

B.

 1. Garden uddannes at en Leder, der har den fulde Kommando og det fulde Ansvar for denne. Lederen kan antage fornøden Medhjælp godkendt at Bestyrelsen.

 2. Lederen fastsætter de ugentlige Øvelsesdage.

 3. Lederen kan idømme Garderne disciplinære Straffe; skulde en Garders Opførsel være saa daarlig, at Lederen ønsker ham bortvist, indberettes dette for Bestyrelsen, der saa træffer Afgørelsen.

 4. For at Bestyrelsen kan være i Kontakt med Forældrene, afholdes aarligt i Maj eller Juni Maaned et Møde med disse, hvor Bestyrelsen aflægger Beretning for Gardens Virksomhed i det forløbne Aar.
  Paa dette Møde er der fri Diskussion om alle Gardens Forhold.
  Paa samme Maade kan Forældrene vælge tre Repræsentanter, som Bestyrelsen om fornødent kan raadføre sig med.

 5. Optagelsesalderen er 8 - 14 Aar. Naar Garderen er fyldt 16 Aar, udtræder han normalt at Garden.

 6. For undervisningen og til Fornyelse at Instrumenterne betaler Garderne et Kontingent, som fastsættes paa Aarsmødet hvert Aar for det kommende Aar.

C.

 1. For Garden gælder:
  Garderen er undergivet Lederens Kommando og underkastet almindelig Disciplin
  Garderen har mødepligt, og kun særlige Grunde kan fritage ham for at møde. Henvendelse om Fritagelse skal i saa god Tid som muligt ske til Lederen.
  Der kræves Attestation fra Forældrene.

 2. Desuden gælder følgende almindelige Regler:
  Det er forbudt Garderne at ryge, medens de er i Tjeneste.
  Garderne maa ikke uden Lederens Tilladelse forlade Øvelser.
  Garderne skal behandle Uniform, Uniformsgenstande og Musikinstrumenter med Omhyggelighed og Paapasse1ighed og rette sig efter de Anvisninger med Hensyn til opbevaring, ophængning o.l., der bliver givet.
  Alle Mangler ved Uniform, og Instrumenter skal straks anmeldes til Lederen, saaledes at Reparationer kan være udført inden næste Udrykning.
  Forsætlig Beskadigelse eller grov Uagtsomhed kan medføre Erstatningsansvar.
  Udlaan af Uniform, Uniformsgenstande og Instrumenter kan kun undtagelsesvis finde Sted efter særlig Tilladelse givet af Lederen.

 3. Der indføres som Aarstegn en Stjerne for hvert Aar i Garden. Dette Aarstegn bæres paa venstre Side af Brystet. Aarstegnene udleveres paa Stiftelsesdagen.