Indhold:

Biblioteket ved Springvandspladsen

 

Vejen Bibliotek

Lindegade 3

Indviet 20. maj 1940

Klik på billedet og se flere

 Faa danske Biblioteker har vel i den nyere Folkebiblioteksbevægelses første Aar været saa omtalt og besøgt som Biblioteket i Vejen. Det Slægtled, der husker Folkebibliotekernes begyndende Gennembrud i Aarene før Bibliotekslovens Vedtagelse, vil erindre, hvorledes Storkobmanden i Vejen og Kolding, Direktør P. Lauridsen og hans Frue i Erindring om Mønsterbiblioteket paa Landsudstillingen i Aarhus i 1909 - tilbød Vejen Sogneraad at skænke et Haandbibliotek paa 2000 Bd. samt Møbler og Inventar til de nødvendige Lokaler og at oprette et Legat til Hjælp ved Afholdelsen af Driftsudgifterne. Ægteparret betingede sig blot, at Kommunen skulde garantere, at Biblioteket altid skulde have til Huse i gode og hyggelige Lokaler. - Der blev skaffet gode Lokaler, for sin Tid, i en Villa overfor Jernbanestationen, hvorfra mange i Aarenes Løb har bemærket det med Ordet "Bibliotek" betegnede, lidt gammel-modige Hus. Det første Aarsmøde i den nye Danmarks Biblioteksforening holdtes i 1920 i Vejen, hvis Bibliotek med de hyggelige Stuer og de særprægede Bondemøbler vakte almindelig Beundring. Og Bibliotekets Fremmedbog opviser i de følgende Aar en Række Besøg af kendte Danske, der ofte giver Udtryk for deres Overraskelse og Glæde over denne nye Kulturinstitution i Danmark. 

Kommunen havde ogsaa givet Biblioteket et smukt Driftsbudget, og i Aarenes Løb gik det da som sædvanligt: Lokalerne blev for trange, og Planer om egen Bygning fremstod - Planer som Direktør Lauridsen endnu i sine sidste Dage ingenlunde var uinteresseret i. Efter en Række Forhandlinger i de sidste 3-4 Aar besluttedes det i Begyndelsen af 1939 at opføre en ny Bygning for Biblioteket helt og holdent for Kommunens Regning.

StartForrige1234NæsteSlut