Indhold:

Familien P.J.Pedersen/M.M.Bøttker

GÆSTGIVERGÅRDEN - VEJEN BYKRO - THE OLD ROAD INN - HOTEL VEJEN.

6400 000 04 03 001

6400 000 04 03 002

 

Den lange periode på næsten 80 år fra 1906 til 1984, hvor familien P.J. Pedersen/M.M.Bøttker ejede og drev virksomheden, fortjener at få sin egen historie, fordi den er6400 000 04 02 03 en fortælling om en dygtig gæstgiver, kroejer, og hans datter som hotelejer med et familiesammenhold omkring driften. Samtidig er den som en "sidegevinst" en fortælling om Vejen bys udvikling og om begivenheder i den nordlige del af Vejen by.

Jeg vil - så godt som det er mig muligt - forsøge at sammenfatte denne historie udfra udklip af avisartikler i Tidens Tegn - Folkebladet og private billeder, som familien igennem årene har samlet i en scrapbog og velvilligt stillet til min rådighed.

6400 000 04 03 007Peder Jensen Pedersen blev født den 15. november 1873 i Rødding. Hans far var postkører /postholder på ruten Rødding - Sommersted, der dengang foregik med hest og vogn. Han voksede op i Rødding, og efter at have aftjent sin værnepligt som soldat i den tyske kejsers hær efterfulgte han sin far på postruten. Senere flyttede han til Gram og var i nogle år stationsforstander her - en station på strækningen Haderslev - Skodborg banen - og desuden fra 1900 også bestyrer af jernbanerestauranten samme sted. I en kort periode fra 1904 - 06 boede han på Sjælland i Høng, hvor han forestod driften af Høng Hotel, men i 1906 vendte han tilbage til Jylland og købte den 6. december 1906 Vejen Gæstgivergård. Efter en kort renovering åbnede man den 7. jan. 1907, og fra dette år frem til sin død i 1951 var han optaget af såvel den daglige drift som sin families trivsel. I hjemmet voksede 5 børn op - 1 søn og 4 døtre -, der alle - bortset fra en datter, der boede i Kbhvn. - i størsteparten af deres liv har boet i Vejen - endog enten på "kroen" eller i nærheden af denne.

I begyndelsen havde P.J.P. kun gæstgiverbevillingen, men han søgte om restaurationsbevilling - fik den - og egnens og byens befolkning viste ham deres tillid ved gennem gentagne kommuneafstemninger fortsat at sikre ham denne.

Som jeg skrev i indledningen var han optaget af kroens og sin families trivsel og interesserede sig aldrig for offentlige tillidshverv, men ikke desdo mindre har han haft stor betydning for byen. I hans tid blomstrede livet omkring ham. Han var en jævn og ligetil mand, friluftsmenneske, elskede dyr, og hvem kan vel bedre end hans datter fru Bøttker fortælle om sin far, som det kan læses i en avisartikel i anledning af 50 års jubilæet i 1956. "Min far har lagt sin gerning her, og6400 000 04 03 003 jeg tror, han har været lykkelig ved det. Han har fået lejlighed til i rigt maal at omgaas andre mennesker - uden derfor at være tvunget til at skulle forlade sine egne enemærker, og der er blevet tilstrækkelig frihed til, at han kunne være sammen med sine dyr. Det er vist faa, der ikke har set ham med op til 5-6 hunde i hælene, viste han sig i gården, var hans hoved dækket af duer, og han kunne tilbringe timer ved sine volierer med de mange forskellige eksotiske dyr - en mini zoologisk have.", som fru Bøttker for øvrigt på bedste måde videreførte. 

I 1923 blev P.J.P. enkemand, og det var svært for ham at klare kroen alene, så her kommer 6400 000 04 03 005ordet familiesammenhold til sin ret, for i 1928 blev sønnen Hans og hans kone Anna kaldt hjem og boede indtil 1951 på "kroen", hvor H.P. tog sig af regnskaberne samtidig med, at han fra 1932 var ansat ved postvæsenet, hvor han i 35 år havde en postrute i Nørregade. Svigerdatteren, Anna, var igennem 23 år en dygtig husbestyrerinde på kroen - med hvad dertil hører af omsorg for gæster og god mad. ( Parret kunne i 1983 fejre diamantbryllup og inden hustruens død6400 000 04 03 006 krondiamantbryllup (65 år). H.P. vil af mange "gamle" Vejen borgere være kendt for i sine unge dage at være en dygtig fodboldspiller og hele sit liv være engageret i Vejen Sportsforening. Han døde i 1992 90 år gammel). Det var for øvrigt H.P., der under et besøg hos sine sønner i Canada, skaffede en forbindelse mellem den ene søn og Vejen Garden inden dennes første besøg i Canada.

I 1951 får P.J.P. en hjerneblødning og dør 13. november - 2 dage før hans 78 års fødselsdag, og som det var skik dengang, kan man i avisen læse en udførlig beskrivelse af jordefærden (det højtidelige ord, man dengang brugte om begravelse) "Et stort Følge var mødt op på Gæstgivergården, hvor Kisten var henstillet i den smukt pyntede Sal. Efter en kort Højtidelighed her førtes Kisten til Vejen Kirke, hvor saa stort et Følge af Slægt og Venner, som Kirken kunne rumme, var mødt. Ved Kisten stod Vejen Haandværker Forenings Fane opplantet, og der var sendt et Væld af Kranse, blandt de signerede saas fra Gæstgiverforeningen for Sydjylland, Vejen Sportsforening m. fl. Pastor Madsen talte ved Kisten, og ved Graven takkede afdødes Søn for Besøgene under hans Fars Sygdom og for deltagelse i hans Jordefærd,".

Karen Steno Hansen 

6400 000 04 03 004