Indhold:

Generalforsamling 2018

Generalforsamling den 9. april 2018 kl. 15:30 i Huset, Østergade 2, Vejen

Referat af Generalforsamling den 9. april 2018

Vi var 32 fremmødte.

Velkomst ved formanden Leif Meineche.

Herefter startede generalforsamlingen.

 1. Valg af dirigent og referent

  Po
  vl E. Nielsen valgt som dirigent (PEN) uden modkandidat
  Christian Roost valgt som referent

  PEN konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet iflg. vedtægterne og dermed beslutningsdygtig og gav ordet videre til formanden.

 2. Formandens beretning. Vedheftet som Pdf dokument klik her

  Beretningen blev godkendt uden bemærkninger.

 3. Fremlæggelse af regnskab. Klik her
  Herunder budget for 2018 og fastsættelse af kontingent for 2019.

  Mogens K. gjorde opmærksom på,
  at de modtagne sponsorater også indgik i regnskabet.
  Der b
  lev stillet forslag om en kontingentforhøjelse fra kr. 75 til kr. 100 i 2019.
  Forslaget blev vedtaget med stort flertal ved håndsoprækning.

  Herefter blev regnskabet godkendt. Ligesom det under budget 2018 blev godkendt, at foreningen udgiver bogen om Brejdablik i første oplag på 100 eksemplarer.

 4. Indkomne forslag

  Ingen

 5. Valg til bestyrelsen for 2 år.

  På valg er:
  John Kristensen, blev genvalgt
  Erik Völcker, valgt
  Christian Roost modtager
  ikke genvalg.
  John Hauborg blev foreslået og valgt

  Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år
  1. Niels Fjord blev for
  eslået og valgt
  2. Tove Nielsen blev foreslået og valgt

 6. Valg af revisor for 1 år

  Herluf Frandsen blev foreslået og genvalgt.

 7. Eventuelt

  Intet

  Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.Vejen, den 9. april 2018

P. E. Nielsen
Dirigent

Christian Roost
Referent

Referatet med behørige underskrifter indsat i Protokolmappen på Arkivet