Indhold:

Generalforsamling 2016

Referat af generalforsamling og mandagsmøde, den 4.04.2016.


Der var 26 fremmødte.


Velkomst ved formand Leif, der åbnede generalforsamlingen.


Dagsordenen ifl. vedtægterne:

1. Valg af dirigent og sekretær:


Som dirigent blev valgt Niels Johansen, som herefter ledede generalforsamlingen.
Som sekretær (referent) blev valgt Per Christiansen.


2. Formandens beretning blev oplæst og godkendt uden kommentarer. Se nedenfor.


3. Fremlæggelse af regnskab for 2015 og budget for 2016, herunder fastsættelse af kontingent for 2017.

Kassereren Poul Erik Poder gennemgik herefter det reviderede og af revisor godkendte regnskab
for 2015, der balancerede med en beholdning på kr.440.85. Regnskabet blev godkendt uden
bemærkninger.
Der var ikke grundlag for at udarbejde budget for 2016, men det blev oplyst, at bestyrelsen havde
bestemt, at kontingentet for 2017 ville forblive uændret, 60 kr. om året.


4. Indkomne forslag: Der var ikke indkommet forslag.


5. Valg til bestyrelsen for de næste to år:


På valg er :Anna Andersen, (modtager ikke genvalg) og Christian Roost, (modtager genvalg).
Bestyrelsen foreslog nyvalg af John Kristensen, der blev valgt med applaus.
Velkommen til John og tak til Anna for indsatsen de sidste to år!


5 a. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år:


Erik Völcker og Ove Jørgensen blev valgt som hhv. 1. og 2. suppleant.


6. Valg af revisor for 1 år: Nuværende revisor Herluf Frandsen blev genvalgt.


7. Eventuelt:

I forbindelse med sit genvalg, opfordrede Christian Roost medlemmerne til at have
antennerne ude, med henblik på at finde et nyt IT kyndigt medlem, der ville være villig til at
supplere Christian i - og eventuelt senere overtage - webmaster-hvervet.
Emnet blev diskuteret.


Generalforsamlingen afsluttet kl. 1615

Ordet blev herefter givet til dagens foredragsholder Poul Erik Poder.
Emnet var Poul Eriks liv med Falck, og medens et par fyldige mapper med fotos/klip m.m. cirkulerede, gav Poul Erik os en spændende fortælling om livet som "Falck"- mand krydret med
mange fængslende episoder - gode såvel som triste.
Der var mange kommentarer og spørgsmål til dette fremragende indlæg!


Mødet sluttede kl. 1715.


Per Christiansen,
sekretær

 

På et bestyrelsesmøde den 14-04-2016 har bestyrelsen konstitueret sig som følger:

Formand Leif Meineche

Næstformand og sekretær Per Christiansen

Kasserer Poul Erik Poder

Web ansvarlig Christian Roost

PR John Kristensen

 

 

Formandens beretning