Indhold:

Generalforsamling 2017

Dagsorden for generalforsamlingen den 3. april 2017 kl. 15:30 i Huset, Østergade 2, Vejen

 

Referat af generalforsamling, den 3.04.2017.

 Vi var 26 fremmødte.

 Velkomst ved formand Leif, der havde omdelt ”Alfa” sangbøger fra fordums tid og sang for, medens vi afsang ”Grøn er vårens hæk”.

Herefter startede generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent og referent:

- Erik Völcker genvanlgt som dirigent,

- Per Christiansen som referent.

2. Formandens beretning: Vedhæftet særskilt.

- Beretningen blev godkendt.

3. Fremlæggelse af regnskab 2016 og budget for 2017 herunder fastsættelse af kontingent for 2018:

Kassereren Poul Erik Poder gennemgik indtægter og udgifter samt status med følgende resultat: Indtægter 2.751, udgifter 2.447, kassebeholdnng 745 kr.

Der forelå ikke et egentligt budget for 2018, men set i relation til kommende behov for arbejdsmaterialer m.v. i vores nyoprettede ”kontor” i arkivet, blev kontingentet for 2018 fastsat til 75 kr./år.

Det reviderede regnskab blev godkendt.

4. Indkomne forslag: Der var ingen forslag.

5. a. Valg til bestyrelsen for de kommende to år:

På valg er: Per Christiansen (modtager genvalg): Genvalgt.

Poul Erik Poder (modtager genvalg): Genvalgt.

Leif Meineche (modtager genvalg): Genvalgt.

5.b. Valg af to bestyrelses suppleanter for 1 år:

De siddende suppleanter for 2016 Erik Völcker og Ove Jørgensen blev genvalgt.

6. Valg af revisor for 1 år:

Den siddende revisor Herluf Frandsen blev genvalgt.

7. Eventuelt: Der var ingen punkter.

 Generalforsamlingen afsluttet v/ formanden.

Referent

Per Christiansen

sekretær