Indhold:

Generalforsamling 2015

Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015.

Der var 22 fremmødte

Formanden bød velkommen til mandagsmødet og generalforsamling

 1.  Valg af dirigent og referent: Erik Völcker blev valgt som dirigent og
        Birthe Klockmann blev valgt som referent.
 2.  Formandens beretning (se vedlagte fil) blev enstemmigt godkendt.
 3.  Fremlæggelse af regnskab for regnskabsåret 2014: Kasseren
        gennemgik regnskabet, som blev godkendt. Det blev dog nævnt, at der ikke er
        lavet budget.
 4.  Kassereren blev opfordret til at lave et budget til næste år. Indkomne forslag:
        Ingen.
 5.  Valg til bestyrelsen for 2 år: Per Christiansen, Leif Meineche og Poul Erik Poder
        genvalgtes. Som suppleanter genvalgtes Erik Völcker og Ove Jørgensen.
 6.  Valg af revisor: Herluf Frandsen blev genvalgt.
 7.  Eventuelt: Der blev spurgt til evt. andre lokaler, Leif er ved at undersøge 
        lokaler på Byskolen.

 

Kaffebryggere: Henny Laugesen og Niels Johansen samt Else Schlünssen som "suppleant".

Formandens beretning kan ses og udskrives nedenfor.

Det reviderede regnskab for 2014 er undervejs

_________________________________________

Konstituering:

Finder sted på førstkommende bestyrelsesmøde.

Referent: Birthe Klockmann Nielsen