Indhold:

Generalforsamling 2014

Referat af generalforsamlingen den 7. april 2014.

Der var 34 fremmødte plus dagens foredragsholder Poul Monrad. Se omtalen

Velkomst ved formand Leif, der åbnede generalforsamlingen.

På grund af, at Leif på dagen havde problemer med stemmestyrken, blev oplæsning m.v. foretaget af stedfortræder.

Dagsordenen ifl. Vedtægterne:

  1. Valg af dirigent og sekretær: Som dirigent blev valgt Niels Johansen, som herefter ledede generalforsamlingen. Som sekretær (referent) blev valgt Per Christiansen.

  2. Formandens beretning blev oplæst og godkendt uden kommentarer.

  3. Fremlæggelse af regnskab for 2013 og budget for 2014, herunder fastsættelse af kontingent for 2015.  Kassereren Poul Erik Poder gennemgik herefter det reviderede og af revisor godkendte regnskab For 2013, der blev godkendt uden bemærkninger. Der var ikke grundlag for at udarbejde budget for 2014, men det blev oplyst, at bestyrelsen havde bestemt, at kontingentet for 2015 ville stige til 60 kr. om året.

  4. Indkomne forslag: Bestyrelsen havde indsendt et vedtægtsændringsforslag foranlediget af foreningens pengeinstitut, der havde forlangt, at det fremgår af foreningens vedtægter, hvem der har ret til at handle i forhold til foreningens midler. Bestyrelsen foreslår derfor indført i vedtægternes §3:”Fuldmagt til foreningens midler har både kasserer og formand.” Det blev oplyst fra en sagkyndig i forsamlingen, at der rettelig burde stå, at kasserer og formand ”hver især” har hæftelses- og dispositionsret. Vedtægtsændringsforslaget blev godkendt og vil blive forelagt medlemmerne på en ekstraordinær generalforsamling i forbindelse med mandagsmødet i maj. Der var ikke andre forslag.

  5. Valg til bestyrelsen for de næste to år: På valg er: Birthe Klockmann Nielsen (modtager ikke genvalg) og Christian Roost (modtager genvalg). Bestyrelsen foreslog nyvalg af Anna Andersen. Der var ikke andre forslag og Anna Andersen blev valgt! Velkommen!  Tak til Birthe for indsatsen!!
    5. a Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år: Erik Völcker og Ove Jørgensen blev valgt som hhv. 1. og 2. suppleant.

  6. Valg af revisor for 1 år: Nuværende revisor Herluf Frandsen blev genvalgt.

  7. Eventuelt: Linda Klitmøller erindrede om, at der var et foredrag i Brørup om skolernes udvikling fra 1940’erne og til i dag (se i dagspressen om tid og sted).

Formandens beretning kan udskrives som pdf-dokument klik her

Det reviderede regnskab for 2013 som pdf-dokument klik her

_________________________________________

Konstituering:

Finder sted på førstkommende bestyrelsesmøde.

Per Christiansen

sekretær