Indhold:

Generalforsamling 2012

Referat: Generalforsamling den 2. april 2012 og det efterfølgende foredrag

Der var 21 interesserede til stede til foreningens ordinære generalforsamling.

Formanden bød velkommen til de fremmødte og gik herefter straks over til dagsordenens

Pkt. 1 Valg af dirigent og referent.

Bent A. Poulsen blev enstemmigt valgt til dirigent og Per Christiansen til referent.

Dirigenten takkede for valget, konstaterede at generalforsamlingen var lovligt Indvarslet.

Pkt.2 Formandens beretning

Så gik det første hele år, efter at vi startede Vejen Lokalhistoriske Forening.

Bestyrelsesarbejdet:

Vi har haft 4 bestyrelsesmøder.

På møderne har vi forsøgt at strukturere indsatserne på fællesmøderne og gruppemøderne ind imellem, vi prøver at være fremsynede, og så prøver vi at være web-masteren behjælpelig med behandlingen af de indkomne materialer.

Vi vil gerne satse på området, huse og beboere, hvor det store nærvær for nogle måske er mest tilstede. Men samtidig er lydhørheden i den øvrige forsamling afhængig af, om det er nogle, man kender eller om personerne og husene er mere eller mindre synlige for den enkelte.

Vi vil også gerne fremme historier, beretninger, beskrivelse om familier, firmaer, foreninger, veje, tidsperioder, offentlig påvirkning, perioder af samfundsinteresse.

(Her vistes en illustration af linkene på på hjemmesiden - tingene behøver kun at stå ét sted).

Mandagsmøderne:

Vi har haft 9 mandagsmøder siden sidste generalforsamling.

Vi har haft 4 foredrag med forskelligt, men vedkommende indhold. Foredragsholderne har været:

Ole Christiansen, Poul Verner Nielsen, Knud Andersen, Jens Aage Uldall.

Vi har forsøgt at målrette mandagsmøderne efter at få deltagerne til at tage ansvar for emner, der dukker op på møderne, og det er også lykkedes.

Lige i tiden har vi gang i mere end 6 projekter, der i mere eller mindre fuldstændig form vil blive lagt på hjemmesiden med plads til yderligere information.

Vi vil gerne have endnu flere projekter i gang.

Tilslutningen er heldigvis blevet større og større og dermed er der flere og flere til at levere billeder og historier. Der er dog også enkelte, der ikke kommer så tit mere, Men sådan vil det jo være, og det kan jo være, at de kommer igen en dag.

Vi vil også stadig gerne have forbindelse med personer, der vil være med til og eventuelt stå for nogle beskrivelser af personer, foreninger, virksomheder, institutioner, samfundsudviklingen og meget mere, og vi ved at nogle af disse personer er blandt skaren her.

Små-møder på arkivet:

Der har været en stigende aktivitet på Lokalhistorisk Arkiv af folk med relation til lokalhistorisk forening. Det er meget hyggeligt at mødes med tovholderne/coachene og snakke muligheder og struktur frem mod et fyldestgørende resultat.

Hjemmesiden

Hjemmesiden og dens indhold er løbende udsat for justeringer til det bedre.

Vi synes, at den er blevet rigtig flot, omfattende og medgørlig/brugervenlig.

Det vil være sådan, at nogle ting, som berører flere overskrifter, kun vil blive lagt ét sted på siden, men kan hentes via et trykknapsystem under det enkelte punkt.

Der kommer meget materiale ind til foreningen, og det er så op til nogle at vurdere, hvor tingene skal lægges ind. I første omgang er det meget vigtigt at få materialet forsynet med følgeoplysninger, så det hele kan forstås. Vi håber, at der er nogle, der vil hjælpe os med begge dele.

Jeg synes, at det har været interessant hver eneste første mandag hver måned at være sammen med Jer, der har deltaget.

Ind i mellem er der en eller anden, der holder fri. Det skal jo heller ikke være mere forpligtende, end at det kan man gøre uden at have dårlig samvittighed. Vi håber dog på, at man måske efterhånden synes, at man ikke kan undvære samværet og måske heller ikke kan undværes.

Jeg vil gerne sige tak til alle for det forgangne år og specielt tak til kaffebryggerne og til de øvrige medlemmer af bestyrelsen for et godt samarbejde.

Leif Meineche

Beretningen blev enstemmigt godkendt.

Pkt.3 Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år.

Kasserer Knud Hedegaard gennemgik regnskabet, som blev enstemmigt godkendt.

Kan udskrives som pdf-dokument klik her

Pkt.4 Indkomne forslag:

Bestyrelsen havde forslag til ændring af vedtægterne, - Kan udskrives som pdf-dokument klik her.

En godkendelse af vedtægtsændringen vil medføre afholdelse af en ekstraordinær generalforsamling, der også skal godkende ændringerne, før de er gældende.

Bestyrelsen havde bl.a. foreslået, at antallet af bestyrelsesmedlemmer blev øget fra tre til fem. I forbindelse med valgene til bestyrelsen rejstes spørgsmålet om, hvornår de nye bestyrelsesmedlemmer og suppleant nr. 2 kunne varetage deres funktioner.

Konklusionen blev, at de kunne indtræde i umiddelbar fortsættelse af den ekstraordinære generalforsamlings godkendelse af vedtægtsændringerne.

Pkt.5 Valg til bestyrelsen og to suppleanter:

Som nye medlemmer af bestyrelsen blev Christian Roost og Birthe Klockmann Nielsen foreslået og valgt.

Som suppleanter til bestyrelsen blev Erik Völcker og Ove Jørgensen foreslået og valgt.

Pkt. 6 Valg af revisor.

Herluf Frandsen blev genvalgt.

Pkt.7 Eventuelt:

Ingen indlæg. 

Herefter takkede dirigenten for god ro og orden og afsluttede generalforsamlingen.

02.04.2012

Per Christiansen

Formandens beretning kan udskrives som pdf-dokument klik her

_________________________________________

Konstituering:

På et bestyrelsesmøde, den 07.04.2011 har bestyrelsen konstitueret sig således:

Formand: Leif Meineche, Junovej 8, Vejen,

Kasserer: Knud Hedegaard, Akasievej 28, Vejen,

Sekretær: Per E. Christiansen, Drostrupgårdvej 16, Vejen.

07.04.2011.

Per Christiansen