Indhold:

Generalforsamling 2011

Referat: Generalforsamling den 4. april 2011 og det efterfølgende foredrag

Der var 30 interesserede til stede til foreningens første ordinære generalforsamling.

Formanden bød velkommen til de fremmødte og gik herefter straks over til dagsordenens

Pkt. 1 Valg af dirigent og referent.

Flemming Schmidt blev enstemmigt valgt til dirigent og Per Christiansen til referent.

Dirigenten takkede for valget, konstaterede at gerneralforsamlingen var lovligt indvarslet og forestod herefter meget professionelt resten af denne:

Pkt. 2 Formandens beretning.

Leif gennemgik herefter forløbet siden den stiftende generalforsamling sidste efterår. Der har været arbejdet meget målbevidst med at få foreningens hjemmeside på plads, så omgivelserne kan blive orienterede om, hvad vi foretager os. Læsset har i den anledning især været trukket af Christian Roost (kasserer og webmaster).

Leif takkede alle trofaste medlemmer og andre interesserede for et jævnt stigende Fremmøde og håbede på, at den gode tendens vil fortsætte i det nye år.

Pkt. 3 Fremlæggelse af regnskab for det forløbne halvår samt budget for 2011.

Der har været 22 medlemmer, hvilket har givet en kassebeholdning på 1100 kr., der lige har kunnet dække diverse udgifter, herunder kaffe og kage til deltagerne i generalforsamlingen. Der var ikke denne gang blevet udfærdiget et budget. 

Pkt. 4 Indkomne forslag: Ingen.

Pkt. 5 Valg til bestyrelsen.

Leif Meineche og Per Christiansen genvalgt. Christian Roost bad sig fritaget for deltagelse i bestyrelsesarbejdet p.g.a. det store arbejdspres webmaster opgaven gav.

Knud Hedegaard blev valgt ind i stedet.

Som suppleant til best. blev Lau Michelsen valgt.

Pkt. 6 Valg af revisor.

Herluf Frandsen blev genvalgt.

Pkt. 7 Eventuelt: Ingen indlæg.

Herefter takkede dirigenten for god ro og orden og afsluttede generalforsamlingen.


Foredrag ved Ole E. Christiansen

Herefter bød formanden velkommen til Ole E. Christiansen, der er gammel Vejen-dreng og af mange kendt for sit forfatterskab til bogserien "Krigen der aldrig kom" om bl. a. Vejen-borgeres oplevelser under 2. Verdenskrig.

Færre ved, at Ole også har "gjort" en timelang film: "Vejen - besat og befriet", der blandt andet skildrer drabene på de to danske frihedskæmpere, der ligger begravet i Vejen Skov.

Ole startede med at fortælle om, hvordan bogserien medførte en opfordring til at skrive manuskriptet til en film om emnet, og beskrev herefter arbejdet med at skabe grundlaget for filmen (de mangfoldige interviews med bl.a. tidl. modstandsfolk) samt alle de mange praktiske problemer.

Herefter vistes filmen, og det var tydeligt at mærke, at mange af de tilstedeværende - når billeder, hændelser og personer tonede frem på skærmen - pludselig huskede oplevelser fra barn- og ungdommen.

Alt i alt en god generalforsamlingsdag.

05.04.2011. P.C.