Indhold:

Vedtægter

 

Foreningens navn er Vejen lokalhistoriske forening.

Foreningen er hjemmehørende i Vejen Kommune.

1.

Foreningens formål er, at belyse alle relevante forhold gennem tiderne i Vejen, hvad angår befolkningen, bygningsværker, erhvervsliv, foreningsliv, kulturliv og andet lignende.

Måden at arbejde på er at samle materiale fra diverse arkiver og fra befolkningen.

Som arkiv benyttes foreningens hjemmeside.

2.

Medlem af foreningen kan enhver blive med interesse i forhold og historie i Vejen by.

3.

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 personer.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær.

Formanden + 1 bestyrelsesmedlem tegner foreningen udadtil.

Fuldmagt til foreningens midler har såvel kassereren som formanden

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden

4.

En gang årligt - i april måned holdes generalforsamling - hvor valg til bestyrelsen og en revisor finder sted.

Indkaldelsen med dagsorden sker med 14 dages varsel til medlemmerne.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes hvis bestyrelsen eller 1/3 af medlemmerne ønsker det.

Vedtægtsændringer sker på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed, og kun medlemmer har stemmeret.

5.

Dagsorden for generalforsamlingen:

  • Valg af dirigent og sekretær
  • Formandens beretning
  • Fremlæggelse af regnskab og budget for efterfølgende år.
  • Indkomne forslag
  • Valg til bestyrelsen for en 2-årig periode og 2 suppleanter for 1 år.
    I lige år vælges 2 medlemmer og i ulige år vælges 3 medlemmer
  • Valg af revisor
  • Eventuelt

6.

Medlemmerne betaler kontingent til foreningen.

Kontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen

7.

Regnskabsåret følger kalenderåret.

8.

En evt. opløsning af foreningen skal ske på to på hinanden følgende generalforsamlinger.

Overskuddet, hvis et sådan findes, overføres til Lokalhistorisk Arkiv

Materiale og rettigheder overdrages ligeledes til Lokalhistorisk Arkiv.

 

Vedtaget på den ekstraordinære generalforsamlingen

5. maj 2014.

Sign: Erik Vølcker Dirigent

Anna Andersen, Christian Roost, Leif Meineche, Per Christiansen, Poul Erik Poder